Case Study

กรณีศึกษา “ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส” เทสโก้โลตัส จัดได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นหัวขบวนของดิสเคาต์สโตร์ไทย เล็งเห็นความสำคัญของ “ลอจิสติกส์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Supply Chain ในอันที่จะดูแลให้สินค้าได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้านับตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึงปลายทางคือผู้บริโภค ระบบดังกล่าวใช้ในต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี และยังเป็นระบบที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทดูแลสินค้าให้เกิดมาตรฐาน เช่น ระบบการใช้หีบห่อ ขนาดของ Pallet เป็นต้น ซึ่งได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าหากระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาการขนส่ง จราจร และมลพิษ แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มยอดขาย และสามารถให้บริการที่ดีแก่ผู้บริโภค
นับตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้ว เมื่อโลตัสได้ผุดสาขาแห่งแรกขึ้นที่ซีคอนสแควร์ เมื่อปี 2538 ก็ได้มีการสร้างศูนย์กระจายสินค้าครบวงจรที่วังน้อย จ.อยุธยา เพื่อแก้ปัญหาการคอนโทรลสินค้าเข้าห้าง โดยเฟสแรกมีพื้นที่ 1.5 หมื่นตารางเมตร และต่อมาได้ขยายเฟส 2 อีก 2.5 หมื่นตารางเมตร ศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Center (DC.) แห่งนี้สามารถรองรับการขยายสโตร์ได้ถึง 60 สาขา และในอนาคตยังสามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีก 2 หมื่นตารางเมตร ทั้งในส่วนของคลังสินค้าเดิมและคลังสินค้าส่งผ่าน หรือ ครอสด๊อกกิ้ง
ศูนย์กระจายสินค้าของโลตัสที่วังน้อยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นราว 800 คน ใช้งบประมาณในการลงทุนรวม 2,040 ล้านบาท มีเวลาทำการ 24 ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวม 75,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. คลังสินค้าประเภทไม่ต้องแช่เย็น ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และเสื้อผ้า เป็นต้น ส่วนนี้แบ่งย่อยเป็นอีก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ส่วนคลังสินค้า มีพื้นที่ 44,500 ตารางเมตร และส่วนอาคารสินค้าส่งผ่าน (Cross Dock) มีพื้นที่ 15,500 ตารางเมตร ส่วนหลักที่ 2 ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นศูนย์แรกของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานแบบครบวงจร ระบบลำเลียงสินค้าใช้ระบบบาร์โค้ดและระบบสายพานไฟฟ้าที่ทันสมัย ช่วยในการจัดเรียงและกระจายสินค้าด้วยความรวดเร็ว ด้วยระบบดังกล่าวสินค้าที่คู่ค้าจัดส่งมายังศูนย์กระจายสินค้าจะถูกจัดส่งไปยัง เทสโก้ โลตัส สาขาต่าง ๆ ภายใน 12 ชั่วโมง โดยมีระบบคอมพิวเตอร์แจ้งจำนวนและตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่ในคลังจัดเก็บสินค้า ทุกวันจะมีรถบรรทุกจำนวนตั้งแต่ 500-700 คันนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาส่งที่นี่ โดยจะมีกล่องสินค้าทั้งหมดส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ประมาณ 300,000-800,000 กล่องเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้จะมีรถหัวลากที่พ่วงตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จำนวน 150-170 คัน ขนส่งสินค้าจากศูนย์เพื่อกระจายไปยังสาขาของเทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ ประการสำคัญ ยังมีระบบ “แบ๊กฮอลลิ่ง” (Back-hauling) ซึ่งเป็นการรับสินค้าตรงจากคลังสินค้าหรือจากโรงงานของคู่ค้าในเส้นทางเดินรถจากสาขาต่าง ๆ กลับมายังศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อยอีกด้วย ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งและช่วยประหยัดเวลาของทั้งคู่ค้าและบริษัท
ศูนย์กระจายสินค้ายังมีศูนย์ควบคุมคุณภาพสินค้าประเภทสิ่งทอ โดยเสื้อผ้าที่จำหน่ายในห้างแห่งนี้จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ในส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำงานมีที่ชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า รวมไปถึงที่สำหรับล้างทำความสะอาดรถขนส่งสินค้า เครื่องปั่นไฟสำรองกรณีไฟดับ ขนาด 2 ล้านกิโลวัตต์ ที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าทดแทนกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าหลวงดับ
ศูนย์กระจายสินค้าประเภทอาหารสดตั้งอยู่บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน แยกจากกันตามอุณหภูมิ กล่าวคือ –25, 1, 8, 20 องศาเซนเซียส ศูนย์นี้สามารถกระจายสินค้าได้ทั้งประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารทะเลสด ผลไม้ ผัก เนื้อ เบเกอรี่
และวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนของศูนย์ก่อนที่จะดำเนินการขนส่งไปยังสาขาปลายทางทั่วประเทศ การควบคุมจะดูแลทั้งลักษณะภายนอกรวมไปถึงสารเคมีในอาหารเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า (สารเคมีดูรวมถึงสารฟอร์มาลีน บอแร็กซ์ ยาฆ่าแมลงประเภทฟอสเฟต และคาร์บอเนต) เมื่ออาหารสดส่งมาถึงศูนย์จะถูกขนย้ายใส่ลังและทำการสุ่มเพื่อตรวจสอบความสดและคุณภาพ หลังจากนั้นจะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สู่ลังมาตรฐานเพื่อทำการส่งต่อ ลังมาตรฐานเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปสู่ห้องเก็บความเย็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยอาหารสดจะถูกเก็บไว้ในห้องเก็บความเย็นไม่เกิน 12 ชั่วโมงและนำส่งไปยังห้างเทสโก้โลตัส โดยยานพาหนะ 10 ล้อ ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซนเซียส สินค้ากว่า 2.5 หมื่นลังประเภทอาหารสดจะถูกส่งมายังศูนย์ทุกวัน โดยมีคู่ค้าท้องถิ่นประมาณ 250 ราย ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์จะสั่งซื้อสินค้าโดยคำนวณจากยอดขายและประมาณการขายของสาขาต่าง ๆ ของโลตัสทั้ง 43 แห่ง และจะส่งใบสั่งซื้อสินค้าไปยังคู่ค้ารวมใบเดียวโดยอัตโนมัติ คู่ค้าจะจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อมายังศูนย์ฯ จากนั้นอาหารสดจะถูกจัดส่งไปโดยรถบรรทุกที่มีระบบทำความเย็นสู่สโตร์ทั้งหมดของสาขาทั่วประเทศ (ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1806 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2546 หน้า 22 “เปิดหลังบ้านโลตัส สำรวจอาณาจักร 2,000 ล้านที่วังน้อย)
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Center (DC) จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของระบบการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้อย่างแท้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s